DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-top-style trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập kiểu của đường viền trên (border-top) thành phần.

Cú Pháp:

border-top-style: value;

Trong đó, value là một trong các giá trị sau:

Ví Dụ

VD: Thiết lập kiều cho viền trên của thành phần.

p{
    padding: 10px;
    border: 10px solid orange;
    border-top-style: hidden;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!