DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập tất cả các thuộc tính tác động đến viền (boder) trên một lần khai báo.

Cú Pháp:

border: border-width border-style border-color;

Trong đó, các giá trị tương ứng với các thuộc tính và chức năng như sau:

  • border-width - Là độ dày của đường viền.
  • border-style - Là kiểu của đường viền.
  • border-color - Là màu của đường viền.

Ví Dụ

VD:

.border{
    border: 4px solid orange;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia