DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-left-color trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập màu sắc cho viền trái (border-left) của thành phần.

Cú Pháp:

border-left-color: color|transparent;

Trong đó:

  • color là các kiểu màu sắc mà CSS hỗ trợ (mã màu HEX, tên màu tiếng anh, dải màu rgb,hsl,..).
  • transparent là màu trong suốt.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập màu sắc viền trái cho thành phần.

p{
    border: 5px solid orange;
    border-left-color: red;
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập màu viền trái của thành phần là trong suốt.

p{
    border: 5px solid orange;
    border-left-color: transparent;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

TaiVT

TaiVT

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia