DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-top trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập tất cả các thuộc tính của viền trên (border-top) cho 1 lần khai báo.

Cú Pháp:

border-top: border-width border-style border-color;

Trong đó:

  • border-top-width - Thiết lập độ dày của đường viền trái. Mặc định thì border-top-width là medium.
  • border-top-style - Thiết lập kiểu của đường viền trái. Mặc định thì border-top-style là none.
  • border-top-color - Thiết lập màu sắc của đường viền trái. Mặc định thì nó là màu của thành phần.

Ví Dụ

VD: Thiết lập viền trái cho thành phần.

p{
    border-top: 10px solid orange;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

TaiVT

TaiVT

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia