DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-left trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập tất cả các thuộc tính của viền trái (border-left) trên 1 lần khai báo.

Cú Pháp:

border-left: border-width border-style border-color;

Trong đó:

  • border-left-width - Thiết lập độ dày của đường viền trái. Mặc định thì border-left-width là medium.
  • border-left-style - Thiết lập kiểu của đường viền trái. Mặc định thì border-left-style là none.
  • border-left-color - Thiết lập màu sắc của đường viền trái. Mặc định thì nó là màu của thành phần.

Ví Dụ

VD: Thiết lập viền trái cho thành phần.

p{
    border-left: 5px solid orange;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!