DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-image trong CSS3


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập viền là ảnh (border-image) cho thành phần trên một lần khai báo.

Cú Pháp:

border-image: source slice width outset repeat;

Trong đó:

 • source - đại diện cho thuộc tính border-image-source.
 • slice - đại diện cho thuộc tính border-image-slice.
 • width - đại diện cho thuộc tính border-image-width.
 • outset- đại diện cho thuộc tính border-image-outset.
 • repeat - địa diện cho thuộc tính border-image-repeat.

Ví Dụ

VD:

.border{
  width: 170%;
  border:35px solid transparent;
  height:300px;
  border-image: url(border.png) 30 10 10 round;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!