DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-bottom-width trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập bề dày của đường viền dưới (border-bottom) trên thành phần.

Cú Pháp:

border-bottom-width: medium|thin|thick|length;

Trong đó, các giá trị các chức năng tương ứng như sau:

 • medium - Thiết lập độ dày trung bình cho viền dưới. Đây là giá trị mặc định.
 • thin - Thiết lập độ dày gầy cho viền dưới.
 • thick - Thiết lập độ dày rộng cho viền dưới.
 • length - là các đơn vị đo độ dài trong CSS.

Ví Dụ

VD:

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  border-bottom-width: 10px;
  border-bottom-style: solid;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!