DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-left-style trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập kiểu của đường viền trái trên thành phần.

Cú Pháp:

border-left-style: value;

Trong đó, value là một trong các giá trị sau:

Ví Dụ

VD: Thiết lập kiều cho viền trái của thành phần.

p{
    padding: 10px;
    border: 5px solid orange;
    border-left-style: solid;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia