DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-bottom-color trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập màu sắc cho đường viền dưới (border-bottom).

Cú Pháp:

border-bottom-color: color|transparent;

Trong đó:

 • color - là màu sắc cho viền.
 • transparent - màu trong suốt.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập màu nền cho thẻ p

p{
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 3px;
  border-bottom-color: orange;
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập màu nền trong suốt cho thẻ p

p{
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 3px;
  border-bottom-color: transparent;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!