DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-image-slice trong CSS3


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập phần cắt viền ảnh (border-image) với các cạnh của thành phần.

Cú Pháp

border-image-slice: number|%|fill;

Trong đó:

 • number - có thể điền vào từ 1 đến 4 tham số với các giá trị tương ứng như trong thuộc tính margin padding, nhưng không cần điền đơn vị.
 • % - có thể điền vào từ 1 đến 4 tham số với các giá trị tương ứng như trong thuộc tính margin padding, nhưng đơn vị là %.
 • fill - lấy phần ở giữa của viền ảnh.

Ví Dụ

VD1: Khi giá trị là số.

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15;
  border-image-repeat: round;
}

Xem Kết Quả

VD2: Khi giá trị là %.

p{
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.png);
  border-image-slice:15%;
  border-image-repeat: round;
}

Xem Kết Quả

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

TaiVT

TaiVT

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia