DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính backgorund-positon trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính background-position các tác dụng thiết lập vị trí hiển thị của ảnh nền (bacground-image).

Cú Pháp:

background-position: value;

Trong đó:value là một trong các giá trị sau:

 • left, right, top, bottom.
 • px. giá trị này có tham số cách trái phải (vd: 50px 70px - là các trái 50px, cách trên 70px).
 • %. tương tự như px nhưng đơn vị là %.

Ví Dụ 

VD1:

body{
  background-image: url(https://toidicode.com/upload/images/logo-toidicode.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: top right;
}

Xem Kết Quả

VD2: position đơn vị pixel. Cách trái 50px.

body{
  background-image: url(https://toidicode.com/upload/images/logo-toidicode.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 50px;
}

Xem Kết Quả

VD3: position đơn vị %. Cách trái 20%.

body{
  background-image: url(https://toidicode.com/upload/images/logo-toidicode.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 20%;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!