Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính backgorund-positon trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính background-position các tác dụng thiết lập vị trí hiển thị của ảnh nền (bacground-image).

Cú Pháp:

background-position: value;

Trong đó:value là một trong các giá trị sau:

 • left, right, top, bottom.
 • px. giá trị này có tham số cách trái phải (vd: 50px 70px - là các trái 50px, cách trên 70px).
 • %. tương tự như px nhưng đơn vị là %.

Ví Dụ 

VD1:

body{
  background-image: url(https://toidicode.com/upload/images/logo-toidicode.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: top right;
}

Xem Kết Quả

VD2: position đơn vị pixel. Cách trái 50px.

body{
  background-image: url(https://toidicode.com/upload/images/logo-toidicode.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 50px;
}

Xem Kết Quả

VD3: position đơn vị %. Cách trái 20%.

body{
  background-image: url(https://toidicode.com/upload/images/logo-toidicode.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 20%;
}

Xem Kết Quả

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha