DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-left-top trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập màu sắc cho viền trên (border-top) của thành phần.

Cú Pháp:

border-left-color: color|transparent;

Trong đó:

  • color là các kiểu màu sắc mà CSS hỗ trợ (mã màu HEX, tên màu tiếng anh, dải màu rgb,hsl,..).
  • transparent là màu trong suốt.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập màu sắc viền trên cho thành phần.

p{
    border: 10px solid orange;
    border-top-color: red;
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập màu viền trên của thành phần là trong suốt.

p{
    border: 10px solid orange;
    border-top-color: transparent;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia