Danh Mục: PHP Standards

PHP hiện đang ngữ có số lượng lập trình viên dùng khá là nhiều => để đáp ứng được code style cho mọi người đều có thể hiểu được thì cộng đồng lập trình đã xây dựng ra một số chuẩn của code và series này mình sẽ giới thiệu với mọi người các chuẩn đó!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia