DANH MỤC: Nền và Viền

Thuộc tính border-image-repeat trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem ảnh viền (border-image) được lặp như thế nào hoặc làm tròn hay kéo dãn.

Cú Pháp:

border-image-repeat: value;

Trong đó, value là một trong các giá trị sau:

 • stretch - kéo dãn (đây là giá trị mặc định).
 • repeat - lặp lại.
 • round - làm tròn.

Ví Dụ

VD:

.border{
  border:35px solid transparent;
  border-image-source: url(border.png);
  height: 300px;
  border-image-slice: 170;
  border-image-width: 15px;
  border-image-repeat: stretch;
}
.border2{
  border:35px solid transparent;
  border-image-source: url(border.png);
  height: 300px;
  border-image-slice: 20%;
  border-image-width: 25px;
  border-image-repeat: round;
}
.border3{
  border:35px solid transparent;
  border-image-source: url(border.png);
  height: 300px;
  border-image-slice: 20%;
  border-image-width: 25px;
  border-image-repeat: repeat;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

TaiVT

TaiVT

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia