Danh Mục: Nền và Viền

Các thuộc tính tác động màu nền và viền trong CSS và CSS3

Tất cả các thuộc tính dưới đây sẽ đều có thêm hai giá trị sau:
  • initial - Thiết lập giá trị của thuộc tính về dạng mặc định.
  • inherit - Kế thừa giá trị từ thành phần cha.

Nền và Viền

Thuộc tính Chú Thích
background Thiết lập nền (background) cho thành phần
background-attachment Thiết lập background sẽ được cuộn theo scroll hay cố định theo thành phần.
background-blend-mode Thiết lập chết độ hòa trộn của các lớp layer.
background-color Thiết lập màu nền cho thành phần.
background-image Thiết lập nền ảnh cho thành phần.
background-position Thiết lập vị trí hiển thị của nền ảnh (bacground-image).
background-repeat Thiết lập xem nền ảnh (background-image) có được lặp lại hay không và lặp như thế nào.
background-clip Chỉ định vùng hoạt động của nền trên thành phần.
background-origin Xác định vị trí hiển thị của nền (background) trên thành phần.
background-size Thiết lập kích cỡ của background.
border Thiết lập tất cả các thuộc tính tác động đến viền (boder) trên một lần khai báo.
border-bottom Thiết lập tất cả các thuộc tác động đến viền dưới (border-bottom) của thành phần trên một lần khai báo.
border-bottom-color Thiết lập màu sắc cho đường viền dưới (border-bottom).
border-bottom-left-radius Thiết lập độ bo góc của cạnh phía dưới bên trái trên thành phần.
border-bottom-right-radius Thiết lập độ bo góc của cạnh phía dưới bên phải trên thành phần.
border-bottom-style Thiết lập kiểu của đường viền dưới (border-bottom) trên thành phần.
border-bottom-width Thiết lập bề dày của đường viền dưới (border-bottom) trên thành phần.
border-color Thiết lập màu sắc cho đường viền (border) trên thành phần.
border-image Thiết lập viền là ảnh (border-image) cho thành phần trên một lần khai báo.
border-image-outset Thiết lập chiều rộng viền ảnh (border-image) đổ ra phía bên ngoài thành phần.
border-image-repeat Thiết lập xem ảnh viền (border-image) được lặp như thế nào hoặc làm tròn hay kéo dãn.
border-image-slice Thiết lập phần cắt viền ảnh (border-image) với các cạnh của thành phần.
border-image-source Thiết lập đường dẫn tới ảnh được sử dụng làm viền (border-image) trên thành phần.
border-image-width Thiết lập bề rộng của viền ảnh (border-image) trên thành phần.
border-left Thiết lập tất cả các thuộc tính của viền trái (border-left) trên 1 lần khai báo.
border-left-color Thiết lập màu sắc cho viền trái (border-left) của thành phần.
border-left-style Thiết lập kiểu của đường viền trái trên thành phần.
border-left-width Thiết lập bề dày đường viền trái (border-left) của thành phần.
border-style Thiết lập kiểu của đường viền (border) trên thành phần.
border-top Thiết lập tất cả các thuộc tính của viền trên (border-top) cho 1 lần khai báo.
border-top-color Thiết lập màu sắc cho viền trên (border-top) của thành phần.
border-top-left-radius Thiết lập độ bo góc của cạnh phía trên bên trái thành phần.
border-top-right-radius Thiết lập độ bo góc của cạnh phía trên bên phải thành phần.
border-top-style Thiết lập kiểu của đường viền trên (border-top) thành phần.
border-top-width Thiết lập bề dày đường viền trên (border-top) của thành phần.
border-width Thiết lập bề dày đường viền (border) của thành phần.
box-shadow Thiết lập bóng cho thành phần.
Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia