DANH MỤC: Box

Thuộc tính clip trong CSS.


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng cắt một thành phần theo hình chữ nhật từ hình gốc (sử dụng kèm với position: absolute). Thường thì thuộc tính này hay được dùng để cắt các ảnh có kích thước lớn.

Cú Pháp:

clip: auto|shape;

Trong đó:

  • auto - Không cắt. Đây là giá trị mặc định.
  • shape - Cắt hình theo hình chữ nhật theo cú pháp: rect (top, right, bottom, left).

Ví Dụ

VD1:

img{
    position: absolute;
    clip: auto;
}

 Xem Kết Quả

VD2: Cắt theo hình chữ nhật.

.clip{
    position: absolute;
    clip: rect(0px,170px,69px,45px);
}

 Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Thanh Tai (thanhtaivtt)

Thanh Tai (thanhtaivtt)

The best way to learn is to teach

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia