DANH MỤC: Box

Thuộc tính left trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập vị trí bên trái của thành phần (dùng chung với thuộc tính position).

Cú Pháp:

left: auto|length;

Trong đó:

 • auto - Trình duyệt sẽ tự động tính toán và thiết lập vị trí. Đây là giá trị mặc định.
 • length - Sử dụng các đơn vị đo trong CSS để thiết lập vị trí cho thành phần. Chấp nhận giá trị âm.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập vị trí cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  height: 150px;
  position: absolute;
  left: 50px;
}

Xem Kết Quả

VD2: Thiết lập vị trí cho thẻ p. với giá trị âm

p{
  background-color: orange;
  height: 150px;
  position: absolute;
  left: -50px;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

TaiVT

TaiVT

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia