DANH MỤC: Box

Thuộc tính overflow trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem điều gì sẽ xảy khi nội dung vượt quá thành phần.

Cú pháp:

overflow: visible|hidden|scroll|auto;

Trong đó:

 • visible - Nội dung vượt quá sẽ tràn ra phía bên ngoài thành phần. Đây là giá trị mặc định.
 • hidden - Nội dung vượt quá sẽ bị ẩn đi.
 • scroll - Thành phần hiển thị thêm thanh scroll để kéo.
 • auto - Nội dung vượt quá thì sẽ thêm thanh scroll vào thành phần.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập overflow scroll cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  height: 100px;
  overflow: scroll;
}

VD2: Thiết lập overflow visible cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  height: 100px;
  overflow: visible;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia