DANH MỤC: Box

Thuộc tính padding-bottom trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập khoảng đệm của nội dung với lề dưới trên thành phần.

Cú Pháp:

padding-bottom: length;

Trong đó: length là các đơn vị đo trong css. Mặc định length sẽ bằng 0.

Ví Dụ

VD1: Thiếp lập padding-bottom bằng 15px cho thẻ p.

p{
    background-color: orange;
    width: 200px;
    padding-bottom: 15px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia