DANH MỤC: Box

Thuộc tính margin-right trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập căn lề phải cho thành phần.

Cú Pháp:

margin-right: length|auto;

Trong đó:

  • length - Thiết lập giá trị bằng các giá trị đo trong CSS.
  • auto - Trình duyệt sẽ tự tính toán và thiết lập giá trị.

Ví Dụ

VD: Thiết lập căn lề phải cho thẻ p.

p{
    background-color: orange;
    height: 50px;
    margin-right: 20px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

TaiVT

TaiVT

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia