DANH MỤC: Box

Thuộc tính margin-top trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập căn lề trên cho thành phần.

Cú Pháp:

margin-top: length|auto;

Trong đó:

  • length - Thiết lập giá trị bằng các giá trị đo trong CSS.
  • auto - Trình duyệt sẽ tự tính toán và thiết lập giá trị.

Ví Dụ

VD: Thiết lập căn lề trên cho thẻ p.

p{
    background-color: orange;
    height: 50px;
    margin-top: 20px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia