Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính z-index trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập mức độ ưu tiên của các phần tử chồng nhau (chỉ dùng được khi có position).

Cú Pháp:

z-index: auto|number;

Trong đó:

 • auto - thiếp lập thứ tự bằng với thành phần cha của nó (nếu không thì nó sẽ bằng 0).
 • number - thiết lập thứ tự bằng các con số. số cao sẽ được ưu tiên ở trên và giản dần (chấp nhận số âm).

Ví Dụ

VD: Thiết lập cho thẻ p thứ 2 chồng lên trên thẻ p thứ nhất (xem khi chưa index).

p{
  width: 150px;
  position: absolute;
}
.one{
  background-color: green;
  left: 0px;
  padding: 20px;
  z-index: 1;
}
.two{
  background-color: orange;
  left: 120px;
  padding: 15px;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha