DANH MỤC: Box

Thuộc tính z-index trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập mức độ ưu tiên của các phần tử chồng nhau (chỉ dùng được khi có position).

Cú Pháp:

z-index: auto|number;

Trong đó:

 • auto - thiếp lập thứ tự bằng với thành phần cha của nó (nếu không thì nó sẽ bằng 0).
 • number - thiết lập thứ tự bằng các con số. số cao sẽ được ưu tiên ở trên và giản dần (chấp nhận số âm).

Ví Dụ

VD: Thiết lập cho thẻ p thứ 2 chồng lên trên thẻ p thứ nhất (xem khi chưa index).

p{
  width: 150px;
  position: absolute;
}
.one{
  background-color: green;
  left: 0px;
  padding: 20px;
  z-index: 1;
}
.two{
  background-color: orange;
  left: 120px;
  padding: 15px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!