DANH MỤC: Box

Thuộc tính max-height trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều cao tối đa cho thành phần.

Cú Pháp:

max-height: none|length;

Trong đó:

  • none - Không thiết lập giá trị. Đây là giá trị mặc định.
  • length - Thiết lập giá trị bằng các đơn vị đo trong CSS.

Ví Dụ

VD: Thiết lập chiều cao tối đa cho thẻ p.

p{
    background-color: orange;
    max-height: 50px;
    overflow-y: scroll;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia