Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính position trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập loại phương thức định vị vị trí của thành phần.

Cú Pháp:

position: static|absolute|fixed|relative;

Trong đó:

 • static - Hiển thị theo thứ tự hiển thị bình thường. Đây là giá trị mặc định.
 • relative -  Định vị vị trí tuyệt đối cho thành phần.
 • absolute - Định vị vị trí tuyệt đối cho thành phần theo thành phần bao ngoài nó (thành phần relative).
 • fixed - Định vị vị trí tương đối cho thành phần theo cửa sổ trình duyệt.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập thuộc tính postion cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  padding: 10px;
  position: static;
  top: 15px;
  left: 15px;
}

Tham khảo

Tham khảo: Thuộc tính position trong CSS.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha