DANH MỤC: Box

Thuộc tính position trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập loại phương thức định vị vị trí của thành phần.

Cú Pháp:

position: static|absolute|fixed|relative;

Trong đó:

 • static - Hiển thị theo thứ tự hiển thị bình thường. Đây là giá trị mặc định.
 • relative -  Định vị vị trí tuyệt đối cho thành phần.
 • absolute - Định vị vị trí tuyệt đối cho thành phần theo thành phần bao ngoài nó (thành phần relative).
 • fixed - Định vị vị trí tương đối cho thành phần theo cửa sổ trình duyệt.

Ví Dụ

VD1: Thiết lập thuộc tính postion cho thẻ p.

p{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  padding: 10px;
  position: static;
  top: 15px;
  left: 15px;
}

Tham khảo

Tham khảo: Thuộc tính position trong CSS.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!