DANH MỤC: Box

Thuộc tính min-width trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều rộng nhỏ nhất cho thành phần.

Cú pháp:

min-width: length;

Trong đó:

  • length - Thiết lập giá trị bằng các đơn vị đo trong CSS.

Ví Dụ

VD: Thiết lập chiều rộng tối thiểu cho thành phần.

p{
    background-color: orange;
    max-width: 200px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia