Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Thuộc tính min-width trong CSS