DANH MỤC: Box

Thuộc tính top trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng TR

Cú pháp:

top: auto|length;

Trong đó:

 • auto - trình duyệt sẽ tự động tính toán ra giá trị. Đây là giá trị mặc định.
 • length - là các đơn vị đo trong CSS. Chấp nhận giá trị âm.

Ví Dụ

VD: Thiết lập giá vị trí trên cho thành phần.

p{
  background-color: orange;
  width: 200px;
  padding: 10px;
  position: absolute;
  top: 15px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

TaiVT

TaiVT

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia