DANH MỤC: Box

Thuộc tính visibility trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập xem một thuộc tính có được nhìn thấy hay không.

Cú Pháp:

visibility: visible|hidden|collapse;

Trong đó:

 • visible -  thành phần có thể nhìn thấy.
 • hidden - thành phần không thể nhìn thấy.
 • collapse - làm sụp đổ các hàng và cột của table, giá trị này chỉ sử dụng được cho thẻ table.

Ví Dụ

VD:

table{
  background-color: orange;
  width: 250px;
  padding: 10px;
  visibility: visible;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia