Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Thuộc tính padding-bottom trong CSS