Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 10: Vòng lặp while và do while trong PHP

Ở bài trước mình đã giới thiệu với mọi người hai loại vòng lặp for và foreach trong PHP rồi, phần này mình tiếp tục giới thiệu với mọi người 2 loại vòng lặp còn lại trong PHP.

1, Vòng lặp While.

- Vòng lặp while cũng dùng để lặp dữ liệu như các vòng lặp khác nhưng ưu điểm của nó là có thể giải quyết những bài toán không biết chính xác số vòng lặp (for cũng có thể làm đc) và cách sử dụng nó cũng rất đơn giản.

Cú Pháp:

<?php 
while ($dieukien) {
  // code...
}
?>

-Trong đó: $dieukien là điều kiện của vòng lặp. Nếu điều kiện trả về true thì vòng lặp sẽ chạy và ngược lại false thì sẽ dừng.

VD: in ra các số từ 0 đến 10 bằng vòng lặp while.

<?php
$i = 0; // khởi tạo biến
while ($i <= 10 /* điều kiện dừng*/) {
  echo $i . "<br>"; // in ra số
  $i++; //sau mỗi lần lặp biến $i tăng thêm 1 đơn vị
}
?>

Khi đó trình duyệt sẽ trả về kết quả:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2, Vòng lặp do-while.

-Đây là một vòng lặp ngược lại với các vòng lặp từ trước đến giờ, các vòng lặp khác kiểm tra điều kiện trước rồi với thực thi câu lệnh, còn vòng lặp do-while thực thi câu lệnh trước rồi mới kiểm tra điều kiện.

Cú Pháp:

<?php
do {
   // code....
} while ($dieukien);
?>

-Trong đó: $dieukien là điều kiện của vòng lặp. Nếu điều kiện trả về true thì vòng lặp sẽ chạy và ngược lại false thì sẽ dừng.

Chú ý: Phải có dấu ; ở phía sau while không chương trình sẽ báo lỗi.

VD: in ra các số từ 0 đến 10 bằng vòng lặp do while.

<?php
$i = 0; //khởi tạo biến $i bằng 0
do {
  echo "$i <br>"; // thực hiện in ra $i hiện tại
  $i++; // cộng thêm 1 đơn vị sau mỗi lần lặp
} while ($i <= 10/* nếu $i mà lớn hơn 10 dừng vòng lặp*/);
?>

3, While, do-while lồng nhau.

-Cũng giống như vòng lặp for và foreach trong while,do-while cũng có thể lồng nhau được.

VD: vẽ tam giác vuông với while và do-while.

while

<?php
$i = 0;
while ($i <= 10) {
  $j = $i;
  while ($j <= 10) {
    echo "*";
    $j++;
  }
  echo "<br>";
  $i++;
}
?>

do-while

<?php
$i = 0;
do {
  $j = $i;
  do {
    echo "*";
    $j++;
  } while ($j <= 10);
  echo "<br>";
  $i++;
} while ($i <= 10);
?>

3,Lời kết.

-Qua phần này các bạn đã tìm hiểu xong về 4 dạng vòng lặp trong PHP. Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người về hàm trong PHP. 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

3 Comments

    1                              
    1 2                    
    1 2 3                  
    1 2 3 4              
    1 2 3 4 5            
    1 2 3 4 5 6        
    1 2 3 4 5 6 7       
     theo vòng làm while thì làm như thế nào nhỉ ?

Trần Hoàng Tuấn

7 năm trước

$i = 1;
while($i < 8) {
  $tmp .= ' ' . $i;
  echo $tmp . '<br/>';
  $i++;
}

Bạn có thể tham khảo.

Vũ Thanh Tài

7 năm trước

Nếu muốn xử lý dữ liệu Limit từ 0 tới 100 thì như nào ad. Ví dụ:

for ($i = 0; i < 100;){

file_get_contents("https://graph.fb.me/me/friends?uid=111&access_token=AAA&method=post")

i++;

}

Như vầy sao ad

Nguyễn Hoàng Tuấn

6 năm trước

Bình luận

Captcha