Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 6: Toán tử trong PHP

Bài trước mình đã giới thiệu với mọi người về kiểu dữ liệu trong PHP rồi bài hôm nay chúng ta bắt đầu làm quen với các toán tử, biểu thức trong PHP.

1, Toán tử gán.

-Đây là một loại toán tử thông dụng nhất trong tất cả các ngôn ngữ lập trình. Mà chính các bạn cũng đã biết rồi nhưng các bạn chưa biết thuật ngữ của nó thôi.

-Loại toán tử này dùng dấu = để gán giá trị.

VD:

<?php
$a = 5;
$b = 'toidicode';
?>

2, Biểu thức.

-Dạng toán này các bạn gặp rất nhiều trong khi học toán và trong lập trình cũng được thực hiện như vậy (cũng có khái niệm nhân chia trước cộng trừ sau).

VD:

<?php
$a = 5 + 6; //11
$b = $a + 9; // 20
$c = $b / 5; // 4
$d = $c * 2; // 8
?>

3, Toán tử quan hệ.

- Đây là một dạng toán tử sẽ phải sử dụng rất nhiều trong khi lập trình, mà theo như bên toán học thì đây là toán so sánh. Kết quả trả về của toán tử này sẽ là kiểu boolean (TRUE FALSE).

Bảng Biểu Thức.

Toán tử Mô Tả
> Lớn hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
<  Nhỏ hơn
<= Nhở hơn hoặc bằng
== Bằng
!= Khác (Không bằng)

-Chú ý: Các toán tử có từ 2 ký tự trở lên như <=,>= phải viết liền không được chứa khoảng trắng ở giữa.

VD:

<?php
$a = 5;
$b = 6;
$result = ($a == $b); //False
$result = ($a != $b); //True
$result = ($a < $b); //True
$result = ($a <= $b); //True
$result = ($a > $b); //False
$result = ($a >= $b); //False
?>

4, Toán tử logic.

-Đây là một dạng toán tử kết hợp giữa hai hoặc nhiều giá trị boolean hay nói cách khác là kết hợp của hai hay nhiều toán tử quan hệ lại và nó cũng trả về dữ liệu dạng True False.

Bảng Logic

# Chú Thích Ví Dụ Kết Qủa
 &&  Trả về true nếu cả hai vế là true True&&True True
 || Trả về true nếu một trong hai vế là true True||False True
! Trả về true nếu phủ định của nó là true !False True

VD:

<?php
$a = 4;
$b = 4;
$result = ((($a + 7) == 4) && (5 == 0); //false
?>

5, Toán tử kết hợp.

-Toán tử này thực ra là các biểu thức rút gọi của biểu thức.

# Ví dụ Chú thích
++ $a++ Bằng $a=$a+1;
-- $a-- Bằng $a=$a-1;
*= $a*=$b Bằng $a=$a*$b;
/= $a/=$b Bằng $a=$a/$b;
+= $a+=$b Bằng $a=$a+$b;
-= $a-=$b Bằng $a =$a-$b;

VD:

<?php
$a = 5;
$b = 7;
$a *= $b; // 35
?>

6, Lời kết.

-Như vậy qua phần này mình đã giới thiệu với mọi người về các loại toán tử trong PHP rồi, các bạn về cố gắng ôn luyện nhiều vào vì kiến thức này sẽ phải sử dụng rất nhiều về sau đấy.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha