Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 19: Các hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP

Trong một dự án chúng ta phải ràng buộc được các thông báo lỗi không lên có ra ngoài màn hình, và hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người các hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP.

1, Danh sách các hàm.

-Sau đây là danh sách các hàm:

isset($avariable)

-Hàm có tác dụng kiểm tra sự tồn tại của biến, trả về TRUE nếu tồn tại và ngược lại FALSE nếu không tồn tại.

VD:

<?php
$data = 'toidicode.com';
if (isset($data))
  echo 'Biến này tồn tại';
else
  echo 'Biến này không tồn tại';
//output: Biến này tồn tại

empty($avariable)

-Hàm có tác dụng kiểm tra xem $avariable có rỗng không, số 0, mảng rỗng, null hay biến không tồn tại đều được coi là rỗng.

VD:

<?php
$data = [];
if (empty($data))
  echo 'Biến này rỗng';
else
  echo 'Biến này không rỗng';
//output: Biến này rỗng

is_string($avariable)

-Hàm này có tác dụng kiểm tra xem biến có phải là chuỗi không. Nếu là chuỗi thì trả về TRUE , và ngược lại nếu không phải chuỗi thì trả về FALSE.

VD:

<?php
$data = [];
if (is_string($data))
  echo 'Biến này là chuỗi';
else
  echo 'Biến này không phải là chuỗi';
//output: Biến này không phải là chuỗi

is_numeric($avariable)

-Hàm có tác dụng kiểm tra xem một biến có phải là số hay không, trả về TRUE nếu là số và ngược lại FALSE nếu không phải là số.

VD:

<?php
$data = 1555.5;
if (is_numeric($data))
  echo 'Biến này là số';
else
  echo 'Biến này không phải là số';
//output: Biến này là số

is_int($avariable)

-hàm này có tác dụng kiểm tra xem một biến có phải số nguyên hay không, trả về TRUE nếu là số nguyên và FALSE nếu không phải.

VD:

<?php
$data = 1555.5;
if (is_int($data))
  echo 'Biến này là số nguyên';
else
  echo 'Biến này không phải là số nguyên';
//output: Biến này không phải là số nguyên

is_integer($avariable)

-Hàm này có tác dụng và cách dùng như hàm is_int()

is_float($avariable)

-Hàm này có tác dụng kiểm tra xem biến có phải kiểu float hay không. Trả về true nếu đúng và ngược lại false nếu không phải.

VD:

<?php
$data = 1555.5;
if (is_float($data))
  echo 'Biến này là float';
else
  echo 'Biến này không phải là float';
//output: Biến này là float

is_double($avariable)

-Hàm có tác dụng kiểm tra xem biến có phải kiểu double hay không. Trả về true nếu đúng và ngược lại false nếu không phải.

VD:

<?php
$data = 1555.5;
if (is_double($data))
  echo 'Biến này là double';
else
  echo 'Biến này không phải là double';
//output: Biến này là double

is_null($avariable)

-Hàm này có tác dụng kiểm tra xem một số có phải kiểu Null hay không.

VD:

<?php
$data = null;
if (is_null($data))
  echo 'Biến này là null';
else
  echo 'Biến này không phải là null';
//output: Biến này là null

Cập nhật thêm...

-Tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật thêm...

2, Lời kết.

-Qua bài hôm nay mình đã giới thiệu xong đến mọi người các hàm xử lý dữ liệu trong PHP rồi. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm xử lý ngày tháng trong PHP.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha