Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 16: Các hàm xử lý mảng trong PHP

Trong một dự án chúng ta không thể không sử dụng tới mảng, và hôm nay toidicode.com sẽ liệt kê ra danh sách các hàm tác động đến mảng trong PHP.

1, Danh sách các hàm.

count($array)

-Hàm này có tác dụng đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử.

VD:

$array=[
  'toidicode.com',
  'Website học lập trình online'
];
echo count($array);
// output: 2

array_values($array)

-Hàm có tác dụng đưa mảng về dạng mảng tuần tự.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_values($array));
// output: Array ( [0] => toidicode.com [1] => Website học lập trình online )

array_keys($array)

-Hàm này có tác dụng trả về một mảng tuần tự với phần tử là key của mảng ban đầu.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_keys($array));
// output: Array ( [0] => domain [1] => description )

array_pop($array)

-Hàm này trả về phần tử cuối cùng của mảng.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_pop($array));
// output: Website học lập trình online

array_push($array,$var,$var...)

-Hàm này có tác dụng thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng và trả về số lượng phần tử của mảng sau khi thêm.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_push($array, 'Miễn phí nhé'));
// output: 3

array_shift($array)

-Hàm có tác dụng xóa phần tử đầu tiên của mảng và trả về phần tử vừa xóa.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_shift($array));
// output: toidicode.com

array_unshift($array, $var, $var...)

-Hàm có tác dụng thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng, và trả về số lượng phần tử của mảng sau khi thêm.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_unshift($array, "học lập trình"));
// output: 3

array_flip($array)

-Hàm này có tác dụng chuyển đổi key của mảng thành value và ngược lại.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_flip($array));
// output: Array ( [toidicode.com] => domain [Website học lập trình online] => description )

sort($array)

-Hàm có tác dụng sắp xếp lại mảng theo chiều tăng dần và trả về giá trị TRUE nếu thành công và ngược lại FALSE nếu không thành công.

VD:

$array = [5, 4, 3, 2, 1];
sort($array); //TRUE
print_r($array);
// output: Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5 )

array_reverse($array)

-Hàm có tác dụng đảo ngược lại vị trí của các phần tử trong mảng.

VD:

$array = [5, 4, 3, 2, 1];
print_r(array_reverse($array));
// output: Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5 )

array_merger($array,$array...)

-Hàm có tác dụng gộp hai hay nhiều mảng thành một mảng.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
$array1 = [5, 4, 3, 2, 1];
print_r(array_merge($array, $array1));
// output: Array ( [domain] => toidicode.com [description] => Website học lập trình online [0] => 5 [1] => 4 [2] => 3 [3] => 2 [4] => 1 )

array_rand($array, $number)

-Hàm có tác dụng lấy ra key ngẫu nhiên trong mảng với number là số lượng muốn lấy.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_rand($array));
// output: domain
print_r(array_rand($array, 2));
//output: Array ( [0] => domain [1] => description )

array_search($keyword,$array)

-Hàm có tác dụng tìm kiếm giá trị của mảng và trả về key của phần tử đó nếu có.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_search('toidicode.com', $array));
// output: domain

array_slice($array,$begin,$lenght)

-Hàm có tác dụng lấy ra $lenght phần tử bắt đầu từ $begin trong mảng.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_slice($array, 0));
// output: Array ( [domain] => toidicode.com [description] => Website học lập trình online )
print_r(array_slice($array, 0, 1));
// output: Array ( [domain] => toidicode.com)

array_unique($array)

-Hàm có tác dụng loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng và trả về một mảng mới sau khi đã loại bỏ.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
  'description' => 'Website học lập trình online'
];
print_r(array_unique($array, 0));
// output: Array ( [domain] => toidicode.com [description] => Website học lập trình online )

serialize($input)

-Hàm có tác dụng chuyển đổi một chuỗi,số,mảng,object thành một chuỗi được mã hóa.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
];
print_r($a = serialize($array));
// output: a:2:{s:6:"domain";s:13:"toidicode.com";s:11:"description";s:33:"Website học lập trình online";}

unserialize($input)

-Hàm có tác dụng decode chuỗi được mã hóa bằng serialize.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
];
print_r($a = serialize($array));
// output: a:2:{s:6:"domain";s:13:"toidicode.com";s:11:"description";s:33:"Website học lập trình online";}
print_r(unserialize($a));
//output: Array ( [domain] => toidicode.com [description] => Website học lập trình online )

array_key_exists($key,$array)

-Kiểm tra xem mảng $array có tồn tại khóa $key không. Trả về TRUE nếu tồn tại và ngược lại.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
];
print_r(array_key_exists('domain', $array));
// output: 1

in_array($value,$array)

-Hàm có tác dụng kiểm tra xem mảng $array có tồn tại giá trị $value không? và trả về TRUE nếu có và ngược lại.

VD:

$array = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
];
print_r(in_array('toidicode.com', $array));
// output: 1

array_diff($array1,$array2,..)

-Hàm có tác dụng trả về mảng chứa các phần tử có trong mảng $array1 nhưng không có trong mảng $array2,..,$arrayn

VD:

$array1 = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
];
$array2 = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'sWebsite học lập trình online',
];
print_r(array_diff($array1, $array2));
// output: Array ( [description] => Website học lập trình online )

array_diff_assoc($array1,$array2,...)

-Hàm này có tác dụng trả về một mảng có các key trong mảng $array1 mà $array2,..$arrayn không có.

VD:

$array1 = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
];
$array2 = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'descriptions' => 'Website học lập trình online',
];
print_r(array_diff_assoc($array1, $array2));
// output: Array ( [description] => Website học lập trình online )

array_intersect($array1,$array2,..)

-Hàm này có tác dụng trả về mảng các phần tử giống nhau về $value giữa các mảng $array...

VD:

$array1 = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
];
$array2 = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'sWebsite học lập trình online',
];
print_r(array_intersect($array1, $array2));
// output: Array ( [domain] => toidicode.com )

array_intersect_assoc($array1,$array2,..)

-Hàm có tác dụng trả về mảng chứa các phần tử giống nhau cả key và value trong mảng $array...

VD:

$array1 = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
];
$array2 = [
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'sWebsite học lập trình online',
];
print_r(array_intersect_assoc($array1, $array2));
// output: Array ( [domain] => toidicode.com )

is_array($array)

-Hàm có tác dụng kiểm tra xem một biến có phải mảng hay không. Trả về true nếu là mảng và ngược lại.

VD:

$array =[
  'domain' => 'toidicode.com',
  'description' => 'Website học lập trình online',
];

print_r(is_array($array));
// output: 1

Cập nhật thêm...

3, Lời kết.

-Qua phần này mình đã giới thiệu với mọi người về các hàm xử lý mảng trong PHP bạn nào muốn xem thêm các hàm khác tham khảo tại đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ làm việc với file trong PHP.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

11 Comments

rất hay va chi tiết cảm ơn ad

nguyan xuan

6 năm trước

Cảm ơn

Xuan xan

5 năm trước

bài rất hay và rất chi tiết 

Trí Khanh

5 năm trước

tks ad đã tổng hợp

linh

4 năm trước

cảm ơn ad cho ad 100 điểm

aptech

8 tháng trước

ad làm như shit

nguyễn trọng tùng

8 tháng trước

Dai vl

Nguyen Trong Tung

8 tháng trước

Dai vl

Nguyen Trong Tung

8 tháng trước

Dai vl

Nguyen Trong Tung

8 tháng trước

Dai vl

Nguyen Trong Tung

8 tháng trước

Dai vl

Nguyen Trong Tung

8 tháng trước

Bình luận

Captcha