Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 3: Toán tử trong Javascript

Tiếp tục series bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử và các biểu thức trong Javascript.

1, Toán tử.

Toán tử gán.

-Toán tử gán thực ra là các bạn đã dùng qua ở bài trước rồi nhưng các bạn chưa biết tên gọi của nó thôi. Trong Javascript để gán giá trị cho biến hoặc hằng,.. chúng ta sử dụng dấu =

Cú pháp:

var bien = giatri;

VD:

var a = 1996

Toán tử số học

-Toán tử số học thực ra là các dạng tính toán như cộng, trừ, nhân, chia ,... mà các bạn đã được học từ bé và đây là danh sách các toán tử số học trong javascript hỗ trợ.

Cộng

-Phép cộng sẽ cộng 2 con số lại nếu nó là số, và sẽ nối chuỗi lại nếu là chuỗi.

VD:

var a = 6;
var b = 5;
var c = 'vu thanh ';
var d ='tai';
document.write(a + b); // 11
document.write('<br/>'); // xuống dòng cho dễ đọc
document.write(c + d); // vu thanh tai

Trừ

-Phép trừ chỉ dùng được với số

VD:

var a = 6;
var b = 5;
document.write(a - b); // 1

Nhân

-Phép nhân cũng chỉ dùng được với số.

VD:

var a = 6;
var b = 5;
document.write(a * b); // 30

Chia

-Phép chia dùng được với số.

VD:

var a = 10;
var b = 5;
document.write(a / b); // 2

Chia lấy dư

-Phép chia này sẽ lấy phần dư của phép chia

VD:

var a = 6;
var b = 5;
document.write(a % b); // 1

Xem Kết Quả

2, Toán Tử Kết Hợp

-Toán tử kết hợp  thực ra là một cách rút gọn của các toán tử số học.

# Ví dụ Chú thích
++ a++ Bằng a = a+1;
-- a-- Bằng a = a-1;
*= a*=b Bằng a = a*b;
/= a/=b Bằng a = a/b;
+= a+=b Bằng a = a+b;
-= a-=b Bằng a = a-b;
%= a%=b Bằng a = a%/b;

3,Toán Tử Quan Hệ

-Đây là một dạng toán tử sẽ phải sử dụng rất nhiều trong khi lập trình, mà theo như bên toán học thì đây là toán so sánh. Kết quả trả về của toán tử này sẽ là kiểu boolean (TRUE FALSE).

Toán tử Chú Thích
> Lớn hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
< Nhỏ hơn
<= Nhở hơn hoặc bằng
== Bằng 
!= Khác (Không bằng)

-Chú ý: Các toán tử có từ 2 ký tự trở lên như <=,>= phải viết liền không được chứa khoảng trắng ở giữa.

4, Toán tử logic.

-Đây là một dạng toán tử kết hợp giữa hai hoặc nhiều giá trị boolean hay nói cách khác là kết hợp của hai hay nhiều toán tử quan hệ lại và nó cũng trả về dữ liệu dạng True False.

Bảng Logic

# Chú Thích Ví Dụ Kết Qủa
 &&  Trả về true nếu cả hai vế là true True&&True True
 || Trả về true nếu một trong hai vế là true True||False True
! Trả về true nếu phủ định của nó là true !False True

 5, Lời kết.

-Phần hôm nay chúng ta dùng ở đây thôi, các bạn cố gắng ôn tập nhiều về phần này nhé, Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh rẽ nhánh trong javascript.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

4 Comments

hihi

https://toidicode.com/

6 năm trước

Chẳng biết ở dòng này mình sai chổ nào mà khi mở trình duyệt thì chúng khộng hiện lên, giúp mình với!

Mong được hướng dẫn ạ!

Quốc Thái

4 năm trước

sao chúng ta không dùng console.log mà dùng

webcantho89

2 năm trước

sao chúng ta không dùng console.log mà dùng

webcantho89

2 năm trước

Bình luận

Captcha