Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 29: Ajax trong javascript

Tại thời điểm mình viết bài này, hầu như khi nhắc đến ajax là các bạn lại nghĩ ngay đến jquery và các bạn cũng thường biết jquery được phát triển trên javascript. Vậy nên hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về ajax trong javascript (không phải jquery nhe).

1, Tổng quan.

-Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) - là một khái niệm được  Jesse James Garrett giới thiệu và sử dụng đầu tiền vào tháng 2 năm 2005. Khi sử dụng ajax thì chúng ta có thể sử dụng code javascript giao tiếp được với server. Ajax sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để giao tiếp, trao đổi thông tin giữa server với client. Đến thời điểm hiện tại thì ajax đã hỗ trên tất cả các trình duyệt (cả pc và mobile).

Mô hingh hoạt động của ajax

2, Ajax trong javascript.

Khởi tạo đối tượng.

-Để sử dụng được ajax trong javascript thì các bạn phải sử dụng đối tượng XMLHttpRequest. Và để khởi tạo đối tượng này thì chúng ta sử dụng cú pháp.

var variableName = new XMLHttpRequest();

Trong đó: varriableName là tên biến mà các bạn muốn gán cho abject XMLHttpRequest.

-Tuy nhiên nếu như bạn đang sử dụng trình duyệt internet Explode 6 trở xuống thì đối tượng này sẽ có tên là ActiveXObject. Chính vì điều đó, nên để cho chắc ăn thì các bạn nên khởi tạo đối tượng bằng cách sau:

if (window.XMLHttpRequest) {
  var xhttp = new XMLHttpRequest();
} else {
  var xhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}

hoặc ngắn gọn hơn.

var xhttp = new XMLHttpRequest() || ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

Các thuộc tính và phương thức.

-Dưới đây mình sẽ liệu kê ra các phương thức và thuộc tính trong đối tượng này.

Thuộc tính - Phương thức Mô Tả
abort() Hủy Request hiện tại.
getAllResponseHeaders() Lấy ra thông tin header.
getResponseHeader() Trả về cụ thể thông tin header.
open(method, url, async, username, password)

Cấu hình cho một request mới.

Trong đó:

- method là phương thức gửi request (GET,POST).

- url là địa chỉ gửi request.

- async là có chấp nhận đồng bộ không (true là không - false là có).

- username là tùy chọn tên user (có thể bỏ trống).

- password là password của user (có thể bỏ trống).

send(string) Gửi dữ liệu đến server đã được cấu hình ở phương thức open(). Trong đó string là data các bạn muốn truyền theo nếu request là POST.
setRequestHeader(header, value) Thiết lập các thông số header gửi lên. Với header là tên của header và value là giá trị của header đó.
onreadystatechange Định nghĩa một hàm sẽ được gọi khi readstate thay đổi.
readyState

Trạng thái của XMLHttpRequest.

Trong đó nếu giá trị bằng các giá trị sau thì sẽ có trạng thái tương ứng.

 • 0 - request chưa được khởi tạo.
 • 1 - kết nối đến server đang được thiết lập.
 • 2 - yêu cầu đã nhận được.
 • 3 - đang tiến hành xử lý.
 • 4 -  request đã xong và dữ liệu trả về đã sẵn sàng để xử lý.
responsiveText Giá trị trả về dưới dạng string.
responseXML Gía trị trả về dưới dạng XML.
status

Trả về trạng thái của request. VD: 200,404,403

statusText Trả về trạng thái của request dưới dạng text. VD: Ok, Not Found

3, Các ví dụ.

Ajax GET request.

VD: Mình sẽ gửi một GET request như sau.

var sendajax = function () {
  //Khoi tao doi tuong
  var xhttp = new XMLHttpRequest() || ActiveXObject();
  //Bat su kien thay doi trang thai cuar request
  xhttp.onreadystatechange = function () {
    //Kiem tra neu nhu da gui request thanh cong
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      //In ra data nhan duoc
      addData(this.responseText)
    }
  }
  //cau hinh request
  xhttp.open('GET','description.php?data=true',true);
  //gui request
  xhttp.send();
}
var addData = function (data) {
  document.getElementById('result').innerText = data;
}

Xem Kết Quả

Ajax POST request

-Đối với POST request thông thường (không gửi kèm theo dữ liệu) thì các bạn làm tương tự như GET method. Còn nếu như các bạn muốn gửi kèm thêm dữ liệu vào trong POST request thì các bạn cần phải thực hiện thêm một cấu hình nữa là setRequestHeader cho nó nữa. Thông thường thì chúng ta thường cấu hình dưới dạng "application/x-www-form-urlencoded".

VD: Mình sẽ gửi một POST request như sau.

var sendajax = function() {
  //Khoi tao doi tuong
  var xhttp = new XMLHttpRequest() || ActiveXObject();
  //Bat su kien thay doi trang thai cuar request
  xhttp.onreadystatechange = function() {
      //Kiem tra neu nhu da gui request thanh cong
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        //In ra data nhan duoc
        addData(this.responseText)
      }
    }
    //cau hinh request
  xhttp.open('POST', 'description.php', true);
  //cau hinh header cho request
  xhttp.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
  //gui request
  xhttp.send('data=true');
}

var addData = function(data) {
  document.getElementById('result').innerText = data;
}

Xem Kết Quả

Ajax với XML file.

- Giả sử mình có một file XML (relationships.xml) chứa thông tin của các em gái như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<relationship>
  <sister>
    <name>Nguyễn Khánh Linh</name>
    <age>18</age>
    <location>Ha Noi</location>
  </sister>
  <sister>
    <name>Tình Tây</name>
    <age>18</age>
    <location>Bắc Giang</location>
  </sister>
  <sister>
    <name>Như ý</name>
    <age>18</age>
    <location>Cà mau</location>
  </sister>
  <sister>
    <name>Bella</name>
    <age>20</age>
    <location>Unknown</location>
  </sister>

</relationship>

Bây giờ mình sẽ viết code javascript để gửi request đến file xml này.

var sendajax = function() {
  //Khoi tao doi tuong
  var xhttp = new XMLHttpRequest() || ActiveXObject();
  //Bat su kien thay doi trang thai cuar request
  xhttp.onreadystatechange = function() {
      //Kiem tra neu nhu da gui request thanh cong
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        //In ra data nhan duoc
        addData(this.responseXML)
      }
    }
    //cau hinh request
  xhttp.open('GET', 'https://toidicode.com/live/php/relationships.xml', true);
  //cau hinh header cho request
  xhttp.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
  //gui request
  xhttp.send('data=true');
}

var addData = function(data) {
  //Tao cau truc table
  var table = '<table border="1" cellspacing="5" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse"><tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Age</th><th>Location</th></tr>';
  //Tim node sister trong xml tra ve
  var sister = data.getElementsByTagName('sister');
  //Lap het cac nde tim duoc
  for (i = 0 ; i < sister.length ; i++) {
    //Lay du lieu trong node
    table += '<tr><td>'+ (i+1) +'</td>';
    table += '<td>' + sister[i].getElementsByTagName('name')[0].childNodes[0].nodeValue + '</td>';
   table += '<td>' + sister[i].getElementsByTagName('age')[0].childNodes[0].nodeValue + '</td>';
    table += '<td>' + sister[i].getElementsByTagName('location')[0].childNodes[0].nodeValue + '</td></tr>'
  }
  document.getElementById('result').innerHTML = table;
}

Xem Kết Quả

4, Lời kết.

-Như vậy phần này mình đã giới thiệu xong đến mọi người về ajax trong javascript rồi. Bài này bình thường sẽ không có gì quan trọng nếu như bạn sử dụng được jquery, nhưng trong một số trường hợp mà chúng ta không sử dụng được jquery thì với biết được tác dụng của nó.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

2 Comments

giá trị trả về" Học lập trình online miễn phí"  a có thể nói rõ hơn là nó năm trong sever chứa file 'description.php'
mik mới học nên mik đoán thế 
nếu đúng a có thể nói rõ hơn dc ko

tuanFPT

5 năm trước

https://toidicode.com/live/php/relationships.xml 
file này chết rồi a ơi// ko có data nên click ko có gì

tuanFPT

5 năm trước

Bình luận

Captcha