DANH MỤC: JAVASCRIPT CƠ BẢN

Bài 6: Lệnh break, continue trong javascript


Trong thực tế chương trình của chúng ta sẽ không được chơn chu như mình thường mà đôi khi chúng ta sẽ cần phải dừng chương trình hay chuyển tới một đoạn nào đó, và bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh break,continue để giải quyết vấn đề trên.

1, Break.

-Lệnh break trong javascript sẽ có tác dụng dừng vòng lặp trong chương trình.

VD: Dùng break để dừng vòng lặp.

//khởi tạo vòng lặp chạy từ 0 đến 10
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
  //in ra i hiện tại
  document.write(i);
  //nếu i = 5 thì dừng vòng lặp
  if (i == 5) {
    break;
  }
}

Xem Kết Quả

2, Continue.

-Continue trong javascript có tác dụng bỏ qua các dòng lệnh phía sau nó và nhảy qua tiến trình lặp tiếp theo.

//khởi tạo vòng lặp chạy từ 0 đến 10
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
  //nếu i = 5 thì bỏ qua vòng lặp
  if (i == 5) {
    continue;
  }
  //in ra i hiện tại
  document.write(i + '<br>');
}

Xem Kết Quả

-Các bạn xem kết quả và cảm nhận nhé!

3, Lời Kết.

-Sau phần này mình hi vọng các bạn sẽ hiểu thêm về lệnh break,continue trong javascript. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm trong javascript.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia