Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 5: Vòng lặp trong javascript

Sau khi đã học xong câu lệnh rẽ nhánh trong javascript thì phần tiếp theo không thể thiếu trong lập trình nói chung và với Javascript nói riêng sẽ là vòng lặp. Và đương nhiên chúng ta cần biết vòng lặp nó là cái quái gì?

1, Vòng lặp là gì.

-Vòng lặp là một chuỗi sự kiện, hành động được lặp đi lặp lại theo một nguyên tắc nhất định. Ví dụ như vong lặp của con người: sinh-lão-bệnh-tử.

-Và đối với Javascript nó hỗ trợ chúng ta 3 kiểu vòng lặp(loop) là for, forEach(cái này mình sẽ nói sau) while và do-while.

2, Vòng lặp for.

-Vòng lặp for trong javascript hoạt động cũng giống như các ngôn ngữ khác.

Cú Pháp:

for (bienkhoitao; dieukienthucthi ; buocnhay) { 
	# code...
}

Trong đó:

 • bienkhoitao: là giá trị khởi tạo ban đầu của vòng lặp.
 • dieukienthucthi: là điều kiện mà vòng lặp được phép chạy(chú ý: Nếu bạn muốn lặp vô tận thì có thể bỏ trống).
 • buocnhay: là khoảng đệm nhảy của mỗi vòng lặp.

VD:

for (var i = 1; i <= 10; i++) {
  document.write('Dòng số: ' + i + '<br/>');
}

 Xem Kết Quả

Vòng lặp for vô tận

-Để có thể làm vòng lặp for trở thành vòng lặp vô tận thì bạn chỉ cần để trống biểu thức điều kiện thứ 2 trong vòng lặp for.

VD:

for (var i = 0; ; i++) {
  //code
}

3, Vòng lặp do-while.

-Đây là một dạng vòng lặp cũng khá phổ biến trong javascript, đặc trưng của vòng lặp này là để lặp các dữ liệu mà không xác đinh được điều kiện dừng chính xác hoặc điều kiện dừng phức tạp và nó thực thi câu lệnh trước rồi mới kiểm tra điều kiện.

Cú Pháp:

do {
    // code
} while (condition);

 Trong đó: condition là điều kiện để dừng vòng lặp, nếu bằng false thì vòng lặp sẽ dừng và ngược lại true vòng lặp sẽ chạy tiếp.

VD: Phía trên mình có nói là vòng lặp do-while thực thi câu lệnh trước rồi mới kiểm tra. và đây là ví dụ chứng minh cho câu nói đó.

do {
	document.write(1);
} while(false);

 Xem Kết Quả

VD: Thực hiện in ra các số từ 1 đến 10 bằng vòng lặp do-while.

//khởi tạo biến i bằng 1
var i = 1;
do {
  //in ra i hiện tại
	document.write(i+ '<br>');
  //tiến hành cộng i thêm 1 đơn vị
	i++;
//xét điều kiện i>10 thì sẽ dừng 
} while(i <= 10);

Xem Kết Quả

4, Vòng lặp while.

-Vòng lặp while cũng giống như vòng lặp do-while là dùng để lặp các dữ liệu không biết chính xác điều kiện dừng hoặc điều kiện dừng phức tạp. Và vòng lặp while khác với vòng lặp do-while là nó sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện xong rồi mới tiến hành lặp.

Cú Pháp:

while (condition) {
		//code
	}

Trong đó: condition là điều kiện để dừng vòng lặp, nếu bằng false thì vòng lặp sẽ dừng và ngược lại true vòng lặp sẽ chạy tiếp.

VD: Thực hiện in ra các số từ 1 đến 10 bằng vòng lặp while.

//khởi tạo biến i=1
var i = 1;
//xác định điều kiện i>10 thì sẽ dừng vòng lặp
while(i <= 10){
	document.write(i);
	//tiến hành tăng i thêm 1 đơn vị
	i++;
}

Xem Kết Quả

5, Vòng lặp lồng nhau.

-Cũng giống như câu lệnh điều kiện thì voàng lặp cũng hoàn toàn có thể lồng nhau.

VD: Vòng lặp for lồng nhau.

for(i = 0; i <= 10; i++) {
	for(j = i ; j <= 10; j++) {
		document.write('*');
	}
	document.write('<br>');
}

Xem Kết Quả

VD: Vòng lặp do-while lồng nhau.

var i = 0;
do {
  var j = i;
  do {
    document.write('*');
    j++;
  } while (j <= 10);
  document.write('<br>');
  i++;
} while (i <= 10);

Xem Kết Quả

VD: Vòng lặp while lồng nhau.

var i = 0;
while (i <= 10) {
  var j = i;
  while (j <= 10) {
    document.write('*');
    j++;
  }
  document.write('<br>');
  i++;
}

Xem Kết Quả

6, Lời kết.

-Như vậy phần trên mình đã giới thiệu với mọi người về vòng lặp trong javascript rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm trong javascript.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha