DANH MỤC: JAVASCRIPT CƠ BẢN

Bài 27: Đối tượng Math trong Javascript


Trong các ngôn ngữ luôn luôn tồn tại một phần để xử lý tính toán và với Javascript cũng không ngoại lệ.

1, Đối tượng Math trong javascript.

- Đối tượng Math trong javascript chứa các thuộc tính, phương thức xử lý toán học. Chúng ta có thể gọi nó từ bất kỳ đâu mà không phải khởi tạo.

Cú Pháp:

Math.property|method;

2, Các thuộc tính trong đối tượng Math.

-Sau đây mình xin được liệt kê ra các thuộc tính trong đối tượng Math và chức năng của nó.

Thuộc tính Chức năng
E Trả về hằng số toán học hay còn gọi là số Euler (e~2.718)
LN2 Trả về logarit tự nhiên của 2 (0.693)
LN10 Trả về logarit tự nhiên của 10 (2.302)
LOG2E Trả về logarit cơ số 2 của E (1.442)
LOG10E Trả về logarit cơ số 10 của E (0.434)
PI Trả về hệ số PI (3.14)
SQRT1_2 Trả về căn bậc 2 của 1/2 (0.707)
SQRT2 Trả về căn bậc 2 của 2 (1.414)

VD:

function showMath()
{
  var data = '';
  data += 'E = ' + Math.E + '<br>';
  data += 'LN2 = ' + Math.LN2 + '<br>';
  data += 'LN10 = ' + Math.LN10 + '<br>';
  data += 'LOG2E = ' + Math.LOG2E + '<br>';
  data += 'LOG10E = ' + Math.LOG10E + '<br>';
  data += 'PI = ' + Math.PI + '<br>';
  data += 'SQRT1_2 = ' + Math.SQRT1_2 + '<br>';
  data += 'SQRT2 = ' + Math.SQRT2 + '<br>';
  document.getElementById('result').innerHTML = data;
}

Xem Kết Quả

3, Các phương thức trong đối tượng Math.

-Trong đối tượng Math có hỗ trợ chúng ta 18 phương thức để xử lý tính toán như sau:

Phương Thức Chức năng
abs(x) Trả về giá trị tuyệt đối của một số x. 
acos(x) Trả về arccosine của một số x (-1<=x<=1).
asin(x) Trả về arcsine của một số x (-1<=x<=1).
atan(x) Trả về arctangent của x.
atan2(x, y) Trả về hệ số góc của điểm a(x,y) so với trục OX.
ceil(x) Làm tròn lên số x.
cos(x) Trả về cos của x.
exp(x) Trả về ex.
floor(x) Làm tròn xuống số x.
log(x) Trả về logarit e của x.
max(x, y,..., n) Trả về số lớn nhất trong danh sách các số truyền vào.
min(x, y,..., n) Trả về số nhơ nhất trong danh sách các số truyền vào.
pow(x, y) Trả về kết quả của xy.
random() Trả về số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1.
round(x) Làm tròn một số về số nguyên.
sin(x) Trả về sin của x.
sqrt(x) Trả về căn bậc 2 của x.
tan(x) Trả về tan của x.

Xem Kết Quả

3, Lời kết.

-Như vậy, mình đã giới thiệu xong đến mọi người về đối tượng Math trong javascript. Đối tượng này sẽ được sử dụng rất nhiều khi các bạn làm game web.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận