DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính word-wrap trong CSS3


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập cho các từ dài xuống dòng nếu nó vượt quá giới hạn của layout.

Cú pháp:

word-wrap: normal|break-word;

Trong đó:

 • normal - đây là giá trị mặc định, văn bản sẽ hiển thị như bình thường.
 • break-word - những từ dài vượt quá phạm vi của layout sẽ được ngắt xuống dòng.

Ví Dụ

 VD:

p {
  width: 200px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  word-wrap: normal;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!