Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính word-wrap trong CSS3

Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập cho các từ dài xuống dòng nếu nó vượt quá giới hạn của layout.

Cú pháp:

word-wrap: normal|break-word;

Trong đó:

  • normal - đây là giá trị mặc định, văn bản sẽ hiển thị như bình thường.
  • break-word - những từ dài vượt quá phạm vi của layout sẽ được ngắt xuống dòng.

Ví Dụ

 VD:

p {
    width: 200px;
    padding: 10px;
    background-color: orange;
    word-wrap: normal;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha