DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính white-space trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này trong CSS có tác dụng thiết lập xem các khoảng trắng có trong thành phần được xử lý như thế nào.

Cú Pháp:

white-space: normal|nowrap|pre|pre-line|pre-wrap;

Trong đó:

 • normal - khoảng trắng sẽ được hiển thị như bình thường. Đây là giá trị mặc định.
 • nowrap - khoảng trắng cũng vẫn sẽ được hiển thị như bình thường, nhưng lúc này văn bản sẽ chỉ xuống dòng khi gặp thẻ <br>.
 • pre - khoảng trắng sẽ do trình duyệt quyết định, nhưng lúc này văn bản sẽ chỉ xuống dòng khi gặp thẻ <pre>.
 • pre-line - văn bản sẽ tự động bao lại và sẽ xuống dòng khi nó cảm thấy hợp lý.
 • pre-wrap - khoảng trắng trong văn bản lúc này sẽ do trình duyệt tự động điều chỉnh, và nó sẽ tự động xuống hàng khi cần thiết.

Ví Dụ

VD:

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  white-space: normal;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!