Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính white-space trong CSS

Cú Pháp

-Thuộc tính này trong CSS có tác dụng thiết lập xem các khoảng trắng có trong thành phần được xử lý như thế nào.

Cú Pháp:

white-space: normal|nowrap|pre|pre-line|pre-wrap;

Trong đó:

 • normal - khoảng trắng sẽ được hiển thị như bình thường. Đây là giá trị mặc định.
 • nowrap - khoảng trắng cũng vẫn sẽ được hiển thị như bình thường, nhưng lúc này văn bản sẽ chỉ xuống dòng khi gặp thẻ <br>.
 • pre - khoảng trắng sẽ do trình duyệt quyết định, nhưng lúc này văn bản sẽ chỉ xuống dòng khi gặp thẻ <pre>.
 • pre-line - văn bản sẽ tự động bao lại và sẽ xuống dòng khi nó cảm thấy hợp lý.
 • pre-wrap - khoảng trắng trong văn bản lúc này sẽ do trình duyệt tự động điều chỉnh, và nó sẽ tự động xuống hàng khi cần thiết.

Ví Dụ

VD:

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  white-space: normal;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha