DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính line-height trong CSS


Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều cao giữa các dòng của văn bản trên thành phần.

line-height: normal|number|length;

Trong đó:

 • normal - đây là giá trị mặc định. thiết lập chiều cao mặc định cho các dòng của văn bản.
 • number - là các số sẽ được nhân với kích thước font hiện tại để tính ra giá trị line-height.
 • length - cho phép điền vào các đơn vị đo trong CSS hỗ trợ. 

Ví Dụ

VD: Chạy ví dụ bên dưới.

p{
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  line-height: normal;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

TaiVT

TaiVT

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia