DANH MỤC: Thuộc tính Text

Thuộc tính word-break trong CSS3


Cú Pháp

Thuộc tính này trong CSS3 có tác dụng thay đổi cách ngắt dòng của đoạn văn bản.

Cú Pháp:

word-break: normal|break-all|keep-all;

Trong đó:

 • normal - xuống dòng theo quy tắc thông thường. Đây là giá trị mặc định.
 • break-all - xuống dòng khi hết đoạn.
 • keep-all - sẽ xuống dòng tại một vị trí gạch nối thích hợp.

Ví Dụ

VD

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  word-break: keep-all;
}

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!