Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Thuộc tính word-break trong CSS3

Cú Pháp

Thuộc tính này trong CSS3 có tác dụng thay đổi cách ngắt dòng của đoạn văn bản.

Cú Pháp:

word-break: normal|break-all|keep-all;

Trong đó:

 • normal - xuống dòng theo quy tắc thông thường. Đây là giá trị mặc định.
 • break-all - xuống dòng khi hết đoạn.
 • keep-all - sẽ xuống dòng tại một vị trí gạch nối thích hợp.

Ví Dụ

VD

p {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: orange;
  word-break: keep-all;
}

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha