Danh Mục: Thuộc tính Text

Các thuộc tính tác động đến text trong CSS và CSS3

Tất cả các thuộc tính dưới đây sẽ đều có thêm hai giá trị sau:
  • initial - Thiết lập giá trị của thuộc tính về dạng mặc định.
  • inherit - Kế thừa giá trị từ thành phần cha.

Thuộc tính Text

Thuộc tính Chú Thích
letter-spacing Thiết lập thêm bớt khoảng cách giữa các ký tự trên thành phần.
line-height Thiết lập chiều cao giữa các dòng của văn bản trên thành phần.
tab-size Thiết lập chiều dài của ký tự tab (khi bạn nhấn nút tab) trên thành phần.
text-align Thiết lập độ căn chỉnh theo chiều ngang của văn bản.
text-align-last Thiết lập xem dòng cuối cùng của văn bản được căn lề theo chiều ngang như thế nào.
text-indent Thiết lập độ thụt lùi văn bản của dòng đầu tiên trong thành phần.
text-justify Tăng giảm khoảng cách giữa các chữ cái hoặc các từ trên thành phần.
text-transform Thiết lập cách viết hoa chữ trên thành phần.
white-space Thiết lập xem các khoảng trắng có trong thành phần được xử lý như thế nào.
word-break Thay đổi cách ngắt dòng của đoạn văn bản.
word-spacing Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ với nhau trên thành phần.
word-wrap Thiết lập cho các từ dài xuống dòng nếu nó vượt quá giới hạn của layout.
Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia