Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 8: Blade template trong Laravel 8 (phần 2)

Phần trước mình đã giới thiệu với mọi người các cách hiển thị dữ liệu trong Blade template rồi. Phần này mình sẽ giới thiệu với mọi người triển khai logic code với blade template.

1. if trong Blade template.

Trong blade template bạn có thể triển khai câu lệnh if trong PHP với các directive @if, @else, @elseif@endif. Với ý nghĩa tương tự như đối với PHP thuần if, else, elseif, endif.

VD:

@if (count($records) === 1)
  I have one record!
@elseif (count($records) > 1)
  I have multiple records!
@else
  I don't have any records!
@endif

Ngoài ra Blade còn cung cấp thêm một số các directive rút gọn khác như:

@unless

Nếu logic trong unless trả về false thì code bên trong directive sẽ được thực thi.

VD:

@unless (Auth::check())
  You are not signed in.
@endunless

@isset

Kiểm tra một biến có tồn tại hay không. Logic tương tự if(isset()) trong PHP.

VD:

@isset($records)
 // $records is defined and is not null...
@endisset

@empty

Kiểm tra xem một biến có tồn tại hoặc bằng null hay không. Logic tương tự if (empty()) trong PHP.

VD:

@empty($records)
  // $records is "empty"...
@endempty

@auth

Kiểm tra xem user đã logic hay chưa. Nếu user login rồi thì code bên trong cặp directive sẽ được thực thi.

VD:

@auth
  // The user is authenticated...
@endauth

Nếu bạn cần xác thực theo guard khác thì bạn có thể truyền guard name và trong directive.

VD: check auth theo guard admin.

@auth('admin')
    // The user is authenticated...
@endauth

@guest

Kiểm tra xem user đã logic hay chưa. Nếu user chưa login thì code bên trong cặp directive sẽ được thực thi.

VD:

@guest
  // The user is not authenticated...
@endguest

Nếu bạn cần xác thực theo guard khác thì bạn có thể truyền guard name và trong directive.

VD: check guest theo guard admin.

@guest('admin')
  // The user is not authenticated...
@endguest

@production

Kiểm tra xem môi trường có phải production hay không. Nếu môi trường là production thì code bên trong cặp directive sẽ được thực thi.

VD:

@production
  // Production specific content...
@endproduction

@env

Ngoài ra bạn có thể check env theo tên môi trường truyền vào. Nếu đúng code bên trong cặp directive sẽ được thực thi.

VD:

@env('staging')
  // The application is running in "staging"...
@endenv

@env(['staging', 'production'])
  // The application is running in "staging" or "production"...
@endenv

@hasSection

Kiểm tra xem trong template cha có tồn tại section nào đó hay không. Nếu có code bên trong cặp directive sẽ được thực thi.

VD:

@hasSection('navigation')
  <div class="pull-right">
    @yield('navigation')
  </div>

  <div class="clearfix"></div>
@endif

@sectionMissing

Đây là trường hợp ngược lại của @hasSection

VD:

@sectionMissing('navigation')
  <div class="pull-right">
    @include('default-navigation')
  </div>
@endif

2. Switch trong Blade template.

Đối với câu lệnh switch các bạn có thể sử dụng các directive @switch, @case, @break, @default@endswitch với ý nghĩa tương tự switch, case, break, defaultendswitch trong PHP.

VD:

@switch($i)
  @case(1)
    First case...
    @break

  @case(2)
    Second case...
    @break

  @default
    Default case...
@endswitch

3. Vòng lặp trong Blade template.

Để sử dụng các vòng lặp trong blade các bạn chỉ cần thêm @ vào trước các câu lệnh, riêng đối với câu lệnh do-while thì Blade không hỗ trợ.

VD: Các vòng lặp trong blade.

@for ($i = 0; $i < 10; $i++)
  The current value is {{ $i }}
@endfor

@foreach ($users as $user)
  <p>This is user {{ $user->id }}</p>
@endforeach

@forelse ($users as $user)
  <li>{{ $user->name }}</li>
@empty
  <p>No users</p>
@endforelse

@while (true)
  <p>I'm looping forever.</p>
@endwhile

Trong đó foresle sẽ kiểm tra nếu array cần lặp là một mảng trống thì logic trong cặp directive @empty@endforelse sẽ được thực thi.

Trong vòng lặp trong Blade bạn cũng có thể sử dụng các directive @continue, @break tương ứng với continue, break trong PHP.

VD:

@foreach ($users as $user)
  @if ($user->type == 1)
    @continue
  @endif

  <li>{{ $user->name }}</li>

  @if ($user->number == 5)
    @break
  @endif
@endforeach

Trong quá trình biên dịch vòng lặp trong blade template, Laravel có thực hiện thêm một biến $loop vào để các bạn có thể truy xuất các thông tin vòng lặp như lần lặp hiện tại, kiểm tra lần lặp cuối, lần lặp đầu tiên.

VD:

@foreach ($users as $user)
  @if ($loop->first)
    This is the first iteration.
  @endif

  @if ($loop->last)
    This is the last iteration.
  @endif

  <p>This is user {{ $user->id }}</p>
@endforeach

Đối với trường hợp có nhiều vòng lặp lồng nhau các bạn có thể trỏ đến parent để lấy thông thi vòng lặp bên ngoài.

VD:

@foreach ($users as $user)
  @foreach ($user->posts as $post)
    @if ($loop->parent->first)
      This is first iteration of the parent loop.
    @endif
  @endforeach
@endforeach

Danh sách các thuộc tính trong object $loop.

Property Description
$loop->index Lấy ra chỉ mục (index) của vòng lặp hiện tại, bắt đầu từ 0.
$loop->iteration Lấy ra lần lặp thiện tại là lần lặp thứ mấy (bắt đầu từ 1).
$loop->remaining Vòng lặp còn phải lặp thêm bao nhiêu lần nữa.
$loop->count Lấy ra số lượng item của vòng lặp.
$loop->first Kiểm tra xem lần lặp hiện tại có phải lần lặp đầu tiên không.
$loop->last Kiểm tra xem lần lặp hiện tại có phải lần lặp cuối cùng không.
$loop->even Kiểm tra xem lần lặp này có phải chẵn không
$loop->odd Kiểm tra xem lần lặp này có phải lẻ không
$loop->depth Mức độ lồng của vòng lặp hiện tại.
$loop->parent Truy xuất đến thông tin của vòng lặp cha.
Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Bài viết rất đầy đủ. Ủng hộ anh tiếp tục series. Cảm ơn anh rất nhiều

Long Tran

3 năm trước

Bình luận

Captcha