Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài viết bạn đang xem là tài liệu của Laravel 5x (Giờ đã ngừng support). Bạn có thể xem tài liệu của Laravel mới nhất và đầy đủ tại đây.

Bài 2: Cấu trúc của laravel (5.3)

1,Cấu trúc của Laravel.

-Ở bài trước mình đã giới thiệu qua về Laravel và các cách cài đặt nó trên windows rồi. Sau khi đã cài đặt được nó rồi thì chúng ta bắt đầu xem qua về cấu trúc của nó nhé.

lar-53/
|--- app/
│   |--- Console
│   |--- Exceptions
│   |--- Http
│   │  |--- Controllers/
│             |--Auth
│             |--Controller.php
│   │  |--- Middleware
│   │  └── Kernel.php
│   |--- Providers
|   └--- User.php
|--- bootstrap/
|--- config/
|--- database/
|--- public/
|     |--- ...
|     |--- index.php
|--- resources/
|       |--- assets
|       |--- lang
|       |--- views
|--- routes/
|     |--- api.php
|     |--- console.php
|     |--- web.php
|--- storage/
|--- tests/
|--- vendor/
|--- .env
|--- .env.example
|--- .gitattributes
|--- .gitignore
|--- artisan
|--- composer.json
|--- composer.lock
|--- gulpfile.js
|--- package.json
|--- phpunit.xml
|--- readme.md
|--- server.php

Chú thích:

 • app: Chứa các thư mục, các tập tin php, thư viện, models.
  • Console: Chứa các tập tin định nghĩa các câu lệnh trên artisan.
  • Exception:  Chứa các tập tin quản lý, điều hướng lỗi.
  • Http
   • Controllers : Chứa các controllers của project.
   • Middleware:  Chứa các tập tin lọc và ngăn chặn các requests.
   • Kernel.php:  Cấu hình, định nghĩa Middleware.
  • Providers: Chứ các providers thực hiện việc binding vào service container(ở phần nâng cao mình sẽ nói sau).
  • User.php: Là model User mà Laravel tự địn sẵn cho chúng ta.
 • bootstrap:Chứa tập tin điều hướng hệ thống.
 • config: Chứa mọi tập tin cấu hình của Laravel.
 • database: Chứa các thư mục tập tin vềdatabase.
  •  migrations: Chứa các tập tin định nghĩa,khởi tạo và sửa bảng.
  •  seeds: Chứa các tập tin định nghĩa dữ liệu insert(thêm) vào trong database.
  •  factories: Chứa các tập tin định nghĩa các cột bảng dữ liệu để tạo ra các dữ liệu ảo.
 • public: Chứa các tập tin css, js, image.
  • index.php: Đây là tệp tin root của Laravel.
 • resources: Chứa các views, ngôn ngữ(language) của project.
 • routes: Chứa các tập tin định nghĩa các router, xử lý điều hướng router bao gồm : web, api và console(Mình sẽ nói thêm ở phần sau).
 • storage: Chứa các tập tin hệ thống cache, session, ...
 •  tests: ...
 • vendor: Chứa các package mà laravel yêu cầu.
 • .env: Là tập tin cấu hình chính của laravel như key app,database.
 • .env.example: Tệp tin cấu hình mẫu của laraver.
 • composer.json: tập tin của composer.
 •  composer.lock: tập tin của composer.
 • package.js: Tập tin cấu hình của nodejs (chứa các package cần dùng cho projects).
 • gulpfile.js: Là tập tin gulp builder.
 • phpunit.xml: Là tập tin xml của phpunit dùng để testing project.
 • server.php: Là tập tin để artisan trỏ đến tạo server khi gõ lệnh php artisan serve .
 • artisan: Tập tin thực thi lệnh của Laravel.

-Ở trên là một số các thư mục trong laravel mà chúng ta lên biết thôi vẫn còn rất nhiều các thư mục khác cấu thành lên laravel nữa các bạn tự tìm hiểu thêm nhé.

2, Lời kết.

-Qua phần trên mình mong rằng các bạn đã hiểu thêm về chức năng của các thư mục trong Laravel. Vào các phần sau mình sẽ bắt đầu đi vào tìm hiều từng thành một trong laravel nhé.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

2 Comments

Bài viết rất hay. Cảm ơn anh !

Nguyễn Trí Diện

6 năm trước

chủ thớt ơi, cho mình hỏi là Lavarel nó đối ứng responsive cho các thiết bị được không vậy?

Nam

3 năm trước

Bình luận

Captcha