Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài viết bạn đang xem là tài liệu của Laravel 5x (Giờ đã ngừng support). Bạn có thể xem tài liệu của Laravel mới nhất và đầy đủ tại đây.

Bài 21: Validation trong Laravel (Phần 2)

Phần trước mình đã giới thiệu với mọi người 2 cách validation form trực tiếp trên Controller rồi, nhưng các cách đó đều được cho là không hay vì bạn sẽ phải lặp lại việc validate ở rất nhiều nơi, và điều đó thì đi ngược lại với nguyên tắc lập trình cụ thể ở đây là DRY(Don't Repeat Yourself). Và một framework được cho là siêu mạnh như Laravel thì nó đều có cách khắc phục cả.

1, Tạo Request với FormRequest.

-Để tạo một FormRequest trong Laravel thì cũng có 2 cách là tạo bằng tay và bằng lệnh mà cái gì nó hỗ trợ rồi thì tội gì mà phải tạo bằng tay :D.

-Cú Pháp tạo Formrequest:

php artisan make:request RequestName

-Trong đó: RequestName là Tên Request mà bạn muốn tạo.

VD: Mình tạo một LoginRequest.

php artisan make:request LoginRequest

-Nếu như thành công thì bạn sẽ nhận được thông báo:

created Request successfully

Ngay sau đó bạn truy cập vào app/Http/Requests sẽ thấy có một file LoginRequest.php có nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class LoginRequest extends FormRequest
{
  /**
   * Determine if the user is authorized to make this request.
   *
   * @return bool
   */
  public function authorize()
  {
    return false;
  }

  /**
   * Get the validation rules that apply to the request.
   *
   * @return array
   */
  public function rules()
  {
    return [
      //
    ];
  }
}

Chú ý: Tất cả các file Request phải được đặt trong folder Requests.

2, Cấu hình Request.

Bật tắt Validate.

-Để bật tắt chức năng validation Request thì các bạn chỉ cần cấu hình giá trị trả về của authorize function:

+TRUE: nếu muốn validation.

+FALSE: nếu không muốn validation.

public function authorize()
{
  return true;
}

Cấu hình chuỗi pattern.

-Trong FormRequest để cấu hình chuỗi pattern các bạn phải viết trong hàm rules

public function rules()
{
  return [
    //pattern content
  ];
}

-Và nội dung cú pháp thì hoàn toàn giống với phần trước.

-Chú ý: Tên Hàm là mặc định không được thay đổi.

VD:

public function rules()
{
  return [
    'name'=>'required|max:20',
    'age'=>'required|integer|max:20',
  ];
}

Thay đổi nội dung báo lỗi.

-Để thay đổi nội dung lỗi hiển thị thì mọi người cần phải tạo một hàm có name messages() và dữ liệu trả về là một mảng chứa nội dung báo lỗi vẫn theo cú pháp của phần trước.

VD:

public function messages()
{
  return [
    'required'=>':attribute Không được để trống',
    'max'=>':attribute Không được quá :max ký tự',
  ];
}

-Chú ý: Thay đổi tên Hàm sẽ không hoạt động.

Thay đổi tên input.

-Và để thay đổi tên cho input thì mọi người cũng cần phải tạo thêm một hàm có tên attributes() và dữ liệu trả về là một mảng chứa tên mới.

VD:

public function attributes(){
  return [
    'name'=>'Tên',
    'age'=>'Tuổi',
  ];
}

-Chú ý: Thay đổi tên Hàm sẽ không hoạt động.

3, Sử dụng lớp FormRequest trong Controllers.

-Để sử dụng lớp FormRequest trong Controllers thì trước hết các bạn phải gọi namespace của Request đó với cú pháp:

use App\Http\Requests\RequestName;

+Trong đó:RequestName là tên Class Request mà bạn muốn sử dụng.

VD: Mình muốn gọi LoginRequest ở VD trên:

use App\Http\Requests\LoginRequest;

-Tiếp đó hàm nào các bạn muốn sử dụng validation thì chỉ việc ánh xạ nó vào hàm với cú pháp:

public function name(RequestName $request)
{
  //
}

 +Trong đó:

 • name: là tên hàm của các bạn.
 • RequestName: là tên class Request mà các bạn vừa khai báo namespace của nó.
 • $request: Là biến mà các bạn muốn ánh xạ vào.

VD:

public function store(LoginRequest $request)
{
  return $request->all();
}

3, Lời kết.

-Phần trên mình đã giới thiệu với mọi người về lớp FormRequest trong Laravel và các hoạt động của nó. Và với cá nhân mình thì mình khuyên các bạn nên validation theo cách này vi cách này nó đáp ứng được quy luật lập trình DRY.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha