Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài viết bạn đang xem có thể không đúng với Laravel 8. Nếu bạn muốn xem tài liệu cho Laravel 8 => Click here

Bài 8: Blade template engine trong Laravel(phần 2)

phần trước mọi người đã được tìm hiểu về biến, câu lệnh rẽ nhánh và vòng lặp trong blade template rồi . Tiếp đến, ở phần này mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người một chức năng rất là hay ở trong blade template nữa, đó là template inheritance (kế thừa giao diện).

1, Template inheritance (kế thừa giao diện).

-Mình sẽ làm ví dụ trước để các bạn dễ hiểu nhé.

Ví Dụ 1: .-Đầu tiên mình sẽ tạo ra 1 blade template có tên master.blade.php ở đường dẫn resoures\views\master.blade.php.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title> @yield('title')</title>
  <link rel="stylesheet" href="">
</head>
<body>
  <div class="container">
    @section('content')
    @show
  </div>
</body>
</html>

-Và sau đó mình tạo tiếp một file home.blade.php ở đường dẫn resoures\views\home.blade.php  

@extends('master')

@section('title','đây là trang chủ')

@section('content')

<p> Đây là phần content</p>

@endsection

-Giờ tiếp đến chúng ta tạo ra một Route để gọi view.

Route::get('call-view', function () {
  return view('home');
});

-Tiếp đó các bạn khởi động server lên và chạy đường dẫn :  yourdomain/call-view lên và thử nhận xét.

=>Chú thích:

-Như ở trên mình có sử dụng các từ khóa lạ như @yield(),@section(),@extends().

-@yield(), @[email protected]: có tác dụng như một biến nó được tạo ra nhằm báo cho blade template  biết vị trí ý sẽ dùng để chèn nội dung cho biến đó.

-@extends(): Có tác dụng khai báo cho blade template biết là file hiện tại đang kế thừa từ file nào

. =>Thực tiễn: Như ở trong ví dụ trên: Đầu tiên thì mình khởi tạo 2 biến @yeild('title'),@section('content') trong file master.blade.php, tiếp sau đó mình tạo tiếp file home.blade.php  và dùng @extends('master') để kế thừa tất cả thuộc tính từ file master.blade.php tiếp đó mình lại khai báo nội dung cho 2 biến ở file master.blade.php bằng section('tenbien','noidungngan'),@section('tenbien') noidungdai @endsection

Ví dụ 2: - Mình sẽ thay đổi code trong file master ở vd1 một chút.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title> @yield('title')</title>
  <link rel="stylesheet" href="">
</head>
<body>
  <div class="container">
    @section('content')
      <p>Dòng này là của master.blade.php</p>
    @show
  </div>
</body>
</html>

Và file home.php

@extends('master')

@section('title', 'đây là trang chủ')

@section('content')

<p> Đây là phần content</p>

@endsection

Khi chạy lên như ở ví dụ 1 thì các bạn sẽ thấy source code của nó sẽ có dạng.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title> @yield('title')</title>
  <link rel="stylesheet" href="">
</head>
<body>
  <div class="container">
   <p>Dòng này là của master.blade.php</p>
   <p>Đây là phần content</p>
 </div>
</body>
</html>

2, Lời kết.

-Qua ví dụ trên các bạn đã phát hiện ra chưa ạ?

+Ở phần trên mình có sử dụng thêm mới mục đích là muốn khai báo cho blade template biết là ở vẫn dữ nguyên lại phần @section('content') trong file master và thêm vào sau nó nội dung @section('content') ở trong file home.

->Chú ý: @Parent có thể đặt trước nội dung muốn thêm vào (nếu muốn phần được thêm sẽ ở sau phần khởi tạo) và ngược lại.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Hello bạn
Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ

Visit my home https://arcviet.vn/

Nguyen Hai Anh

1 năm trước

Bình luận

Captcha