Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài viết bạn đang xem có thể không đúng với Laravel 8. Nếu bạn muốn xem tài liệu cho Laravel 8 => Click here

Bài 4: Route trong Laravel (phần 2)

bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Route::get(),post(),any(),match(),.. rồi, ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về Route::resource() và Route::group().

1,Route::resource().

-Route::resource() là một chức năng giúp chúng ta Xây dựng RESTful(websevice) một cách nhanh chóng. Đối với những người mới tiếp cận với PHP,Laravel thì chưa cảm thấy được ý nghĩa tuyệt vời của RESTful controller.

-Cú Pháp:

Route::resource('url', 'tencontroller', 'tuybien');

Trong đó:

 • Url: thì cũng như các route khác là đường dẫn của route.
 • tencontroller: là tên của controller (không đi kèm đuôi .php).
 • tuybien: là các tùy biến phương thức được sử dụng trong Route, Tham số này có thể bỏ qua nếu không cần thiết.

-Chú ý: Để sử dụng được Route::resource() thì các bạn cần phải tạo ra một RESTful Controller. -Để tạo Một RESTful Controller chúng ta có hai các tạo:

 • Cách 1: Là tạo bằng tay và viết code cũng bằng tay.
 • Cách 2: Dùng lệnh mà laravel cung cấp sẵn cho chúng ta. Các bạn mở commanline lên và trỏ đến thư mục chứa project Laravel (VD của tôi là lar-53) và gõ lệnh.
  php artisan make:controller TenController --resource
  Trong đó tencontroller là tên của các bạn muốn tạo.

-Một RESTful controller sẽ có dạng như sau(trong code demo của tôi tên controller là HomeController):

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class HomeController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create()
  {
    //
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    //
  }

  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show($id)
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit($id)
  {
    //
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, $id)
  {
    //
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy($id)
  {
    //
  }
}

-Chú thích các function:

 • index(): Hiển thị một danh sách.
 • create(): Thêm mới.
 • store(): Lưu mới.
 • show($id): Hiển thị một dữ liệu theo tham số truyền vào.
 • edit($id): Sửa một dữ liệu theo tham số truyền vào.
 • update($id):Cập nhật một dữ liệu theo tham số truyền vào.
 • destroy($id):Xóa một dữ liệu theo tham số truyền vào.

-Chú Ý: Điểm mạnh của RESTful Controller là sinh ra cho chúng ta các phương thức luôn có trong một ứng dụng VD: Tôi có một route.

Route::resource('photo', 'PhotoController');

-Thì phương thức cũng như kiểu request của nó sẽ như sau.

Verb Path Action Route Name
GET /photo index photo.index
GET /photo/create create photo.create
POST /photo store photo.store
GET /photo/{photo} show photo.show
GET /photo/{photo}/edit edit photo.edit
PUT/PATCH /photo/{photo} update photo.update
DELETE /photo/{photo} destroy photo.destroy

-Trong đó:{photo} là các tham số id của photo (xem truyền tham số trong route).

-Tùy biến:

-Qua phần trên có bạn nào thắc mắc là : "chẵng lẽ RESTful Controller nào cũng phải đáp ứng đủ các action như trên Nếu không đủ thì không dùng được à" ->Vấn đề này các bạn khỏi lo nhé, vì Laravel  đang đứng top 1 về số lượng developer sử dụng nó, nên trong Laravel đã cung cấp cho chúng ta lọc action trong Route::resource(). +Lọc các phương thức được sử dụng trong RESTful :

Route::resource('urlroute', 'HomeController', ['only' => ['index', 'create', 'show', 'edit']]);

Chú thích: Ở trên là đoạn code chỉ cho sử dụng các action được khai báo còn lại sẽ không được sử dụng +Lọc các phương thức không được sử dụng trong RESTful:

Route::resource('duongdan', 'HomeController', ['except' => ['index']]);

Chú thích: Cấm không cho sử dụng action index còn lại được sử dụng hết.

+Truyền nhiều tham số trong action.

Route::resource('anh.author', 'HomeController');

Khi đó bên action show của controller sẽ có dạng như sau:

public function show($id, $author)
{
  // code
}

Để sử dụng các bạn chạy đường dẫn:

anh/{id}/author/{author}
// vd anh/1/author/tai

2,Route::group()

-Chúng ta muốn xây dựng trang quản trị cho website mà đường dẫn bắt đầu lúc nào cũng phải là admin và phải đăng nhập mới được sử dụng. VD:admin/product/addproduct,admin/category/addcategory,... thì cứ phải gõ từng route rồi check authencation cho từng route sao. -Đối với vấn đề trên Laraver đã cung cấp cho chúng ta một loại Route::group() để giải quyết.

-Cú pháp:

Route::group($attr, $handle);

Trong đó:

 • $attr: là các mảng thành phần điều kiện. VD: middleware,prefix,namespace,domain.
 • $handle: là các đoạn sử lý thường là hàm.

Ví dụ: -Check đăng nhập mới được sử dụng Route bằng middeware( những phần sau mình sẽ nói về middeware).  

Route::group(['middleware' => 'auth'], function () {
  Route::get('/', function () {
    // Uses Auth Middleware
  });

  Route::get('user/profile', function () {
    // Uses Auth Middleware
  });
});

-Thêm tiền tố trước các thành phàn trong group.

Route::group(['prefix' => 'admin'], function () {
  Route::get('users', function () {
    // route nay se co duong dan là admin/users
  });
});

-Các thành phần điều kiện khác các bạn có thể xem tại :  https://laravel.com/docs/5.3/routing#route-groups

3,Lời kết.

-Qua bài này mình đã trình bày cho các bạn về 2 lại route resource và group . Bài sau mình sẽ nói thêm về cách truyền tham số trong route.  

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

4 Comments

mình sử dụng route resource ở trong group prefix nhưng nó không nhận tiền tố ạ, có cách nào xử lý k ạ

dũn

3 năm trước

Nó vẫn nhận mà bạn, Bạn có thể copy đoạn code nên đây được không ạ!

Vũ Thanh Tài

3 năm trước

Trên cả tuyệt vời, Cám ơn bạn

thức

2 năm trước

Hình như viết nhầm Route::group() thành Route::gorup() rồi

ManLee

1 năm trước

Bình luận

Captcha