DANH MỤC: Laravel

Bài 5: Route trong Laravel (Phần 3)


Ở phần trước mình đã giới thiệu về các route trong Laravel rồi. Bài này mình sẽ giới thiệu tiếp về truyền tham số trong route.

1,Truyền biến trong route.

-Route ở trong Laravel hay cũng như bất kỳ các route của các framework khác, thì đều có hỗ trợ chúng ta truyền tham số (biến).

-Ở trong Laravel để khai báo tham số trong route thì cần phải đặt trong dấu {}. VD:

Route::get('hoten/{ten}', function ($ten) {
   return 'hello ' . $ten;
});

Tương tự chúng ta có thể truyền nhiều tham số trong route được. VD:

Route::get('thongtin/{tuoi}/{ten}', function ($tuoi, $ten) {
   return "Hello $ten , $tuoi tuổi";
});

2,Điều kiện cho tham số truyền vào.

-Như ở 2 ví dụ trên các bạn cũng đã thấy, nếu như ở biến {ten} ta truyền vào là số và ngược lại biến {tuoi} ta truyền vô là chuỗi thì có phải là kỳ quá không. Thì ở đây laravel cũng đã hỗ trợ chúng ta regex(Regular Expression) để ràng buộc các tham số truyền vào trong route.

-Như ở ví dụ số 2 trên thì chúng ta có thể ràn buộc như sau.

Route::get('thongtin/{tuoi}/{ten}', function ($tuoi, $ten) {
   return "hello $ten , $tuoi tuổi";
})->where(['tuoi' => '[0-9]+', 'ten' => '[a-z]+']);

3,Lời kết.

-Qua  phần trên chắc hẳn các bạn đã biết tryền tham số trong route rồi đúng không. Phần tiếp theo mình sẽ trình bày tiếp về view và blade template trong Laravel

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  • Admin cho mình hỏi nếu muốn đường dẫn như dưới thì phải làm sao

    http::example/duong-dan-dep-15

    Trong route chỉ nhận "/" mà không nhận "-"

    Cảm ơn admin nhiều