Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 6: Phương thức khởi tạo vào hủy trong lập trình hướng đối tượng

Khi nhắc đến lớp trong lập trình hướng đối tượng thì chúng ta không thể nào không nhắc đến phương thức(hàm) khởi tạo và hủy bên trong mỗi class, và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người phương thức khởi tạo và phương thức của class trong PHP hướng đối tượng OOP.

1, Phương thức khởi tạo.

-Phương thức khởi tạo là một phương thức mà khi chúng ta khởi tạo một class thì nó luôn được gọi kèm theo. Phương thức khởi tạo cũng sử dụng được đầy đủ chức năng của các phương thức bình thường khác trong class và trong một class có thể có hoặc không có phương thức khởi tạo.

-Trong PHP có hỗ trợ chúng ta 2 cách khai báo phương thức khởi tạo:

Cách 1: Khai báo trùng với tên của class (PHP version > 7x không hỗ trợ nữa).

VD:

class Foo
{
  //Khai báo phương thức khởi tạo
  public function Foo()
  {
    echo 'Class Foo được khởi tạo';
  }
}

new Foo();
//kết quả: Class Foo được khởi tạo

Cách 2: Khai báo phương thức có tên  __construct()

VD:

class Foo
{
  public function __construct()
  {
    echo 'Class Foo được khởi tạo';
  }
}

new Foo();
//kết quả: Class Foo được khởi tạo

2, Phương thức hủy.

-Phương thức hủy trong class sẽ được gọi khi class đó được hủy. Nó thường dùng để giải phóng tài nguyên của một class và trong một class có thể có hoặc không có phương thức hủy.

-Để khai báo phương thức hủy trong class thì chúng ta chỉ cần khai báo phương thức có name là __destruct().

VD:

class Foo
{
  public function __destruct()
  {
    echo 'Class Foo được hủy';
  }
}

$foo = new Foo();
//kết quả: Class Foo được hủy

Khi mà một class có đầy đủ phương thức khởi tạo và phương thức hủy thì sẽ như sau:

class Foo
{
  public function __construct()
  {
    echo 'Class Foo được khởi tạo';
  }

  public function getMessage()
  {
    echo 'Đây là class Foo';
  }

  public function __destruct()
  {
    echo 'Class Foo được hủy';
  }
}

$foo = new Foo();
//kết quả: Class Foo được khởi tạo
$foo->getMessage();
//kết quả: Đây là class Foo
//kết quả: Class Foo được hủy

3, Phương thức khởi tạo và hủy trong kế thừa.

-Khi một class có phương thức khởi tạo và phương thức hủy kế thừa từ một class cũng có phương thức khởi tạo và phương thức hủy thì phương thức khởi tạo và phương thức hủy sẽ nhận của class được kế thừa.

VD:

class Bar
{
  public function __construct()
  {
    echo 'Class Bar được khởi tạo';
  }

  public function __destruct()
  {
    echo 'Class Bar được hủy';
  }
}

class Foo extends Bar
{
  public function __construct()
  {
    echo 'Class Foo được khởi tạo';
  }

  public function __destruct()
  {
    echo 'Class Foo được hủy';
  }
}

$foo = new Foo();
//Kết quả: Class Foo được khởi tạo
//kết quả: Class Foo được hủy

-Nếu như bạn muốn sử dụng được phương thức khởi tạo và phương thức hủy trong class cha thì bạn chỉ cần gọi lại phương thức đó của lớp cha.

VD:

class Bar
{
  public function __construct()
  {
    echo 'Class Bar được khởi tạo';
  }

  public function __destruct()
  {
    echo 'Class Bar được hủy';
  }
}

class Foo extends Bar
{
  public function __construct()
  {
    //gọi phương thức khởi tạo của class cha
    parent::__construct();
    echo 'Class Foo được khởi tạo';
  }

  public function __destruct()
  {
    //gọi phương thức hủy của class cha
    parent::__destruct();
    echo 'Class Foo được hủy';
  }
}

$foo = new Foo();
//Kết quả: Class Bar được khởi tạo
//Kết quả: Class Foo được khởi tạo
//kết quả: Class Bar được hủy
//kết quả: Class Foo được hủy

4, Lời kết.

-Như vậy mình đã giới thiệu xong đến mọi người về hai phương thức đặc biệt trong PHP hướng đối tượng rồi, trong thực tế thì phương thức khởi tạo sẽ được sử dụng rất nhiều còn phương thức hủy thì hầu như không sử dụng đến nhưng các bạn cũng nên biết để khi đi phỏng vấn người ta có hỏi thì còn biết mà trả lời.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha